IEEA

INCLUSIVE ECONOMIC ENGAGEMENT ACTIVITY (IEEA)
ANNUAL PROGRAM STATEMENT
#1 APS NO.: APS-2023-01

THIRRJE PËR GRANTE
Projekti Zhvillimi Gjithëpërfshirës Ekonomik fton bizneset me të drejtë aplikimi në pronësi të grave dhe në pronësi të komuniteteve pakicë në Kosovë të dorëzojnë Shprehjen e Interesit për financim. Aplikimet jane te hapura nga data 31 mars, 2023, deri më 8 shtator, 2023. Inkurajohen aplikimet e hershme.

Projekti Zhvillimi Gjithpërfshirës Ekonomik financohet nga Agjencia Amerikane per Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe zbatohet nga Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF).

SHKARKO THIRRJEN:APS NO.: APS-2023-01 – SHQIP
SHKARKO FORMËN: ANNEX 1 – EOI – FORM – SHQIP
PYETJE TË SHPESHTA:FAQ – SHQIP

POZIV ZA GRANTOVE
Projekat Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj poziva kvalifikovane podnesioce, u vlasnistvu zena i vlasnistvu manjinskih zajednica na Kosovu da podnesu Izraz Zainteresovanosti za finansiranje.Prijave su otvorene od 31 Marta, 2023 do 8 Septembra, 2023. Rane prijave se snažno ohrabruju.

Projekat Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj je finansiran od strane Agencije Sjedinjenih Americkih Drzava za medjunarodni Razvoj (USAID), a sprovodi se od strane Fonda Za Razvoj Zajednice (CDF)

PREUZMI POZIV:APS NO.: APS-2023-01 – SRPSKI
PREUZMI FORMULAR: ANNEX 1 – EOI- FORM – SRPSKI
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:FAQ – SRPSKI

CALL FOR GRANTS

The Inclusive Economic Engagement Activity invites eligible applicants, women owned MSMEs and minority owned MSMEs in Kosovo to submit Expressions of Interest to receive funding. Applications are open from March 31, 2023, to September 8, 2023. Early applications are strongly encouraged.

The Inclusive Economic Engagement Activity is funded by the United States Agency for International Development (USAID) and is implemented by Community Development Fund (CDF).

DOWNLOAD CALL:  APS NO.: APS-2023-01 – ENGLISH
DOWNLOAD FORM: ANNEX 1 – EOI – FORM – ENGLISH
FREQUENTLY ASKED QUESTION: FAQ – ENGLISH