BRICK

Programi BRICK

Ndërtimi i Ripërtrirjes tek Individët dhe Komunitetet në Kosovë (BRICK) është një program dyvjeçar që do të zbatohet me nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kaçanik, gjatë periudhës 2018-2019.

FTESË E PËRGJITHSHME E PROGRAMIT (FPP)

“Building Resilience in Individuals and Communities in Kosovo”
Për Organizatat e Shoqërisë Civile (OShC)
(OShC-të: duke i përfshirë Organizatat Joqeveritare, Shoqatat, Fundacion dhe organizatat e tjera me bazë në komunitete)

CDF (Fondi për Zhvillim Komunitar) dhe Programi BRICK në Kosovë synojnë të japin grante për organizatat kosovare të shoqërisë civile (OShC) të cilat punojnë vet apo në partneritet me OShC-të e tjera, për të organizuar ngjarje kulturore dhe sportive në rajonin e Kaçanikut.

FTESË E PËRGJITHSHME E PROGRAMIT (FPP)
Shqip
Data e lëshimit raundi 3:  12 Qershor 2019
Afati i fundit për pyetje për raundin 3: 20 Qershor 2019
Data e fundit për dorëzimin e projektit të raundit 3: 1 Korrik 2019


Shkarko

Forma e Aplikacionit

Forma e Buxhetit