SHËRBIMET KOMUNALE PËR MBËSHTETJE TË BIZNESEVE

SHËRBIMET KOMUNALE PËR MBËSHTETJE TË BIZNESEVE NË USAID/AKT-LS KOMUNAT PARTNERE NË KOSOVË
Dhjetor 2017

Rishikim i situatës aktuale në ofrimin e shërbimeve komunale të mbështetjes për NVM-të që veprojnë në 16 komuna partnere të programit të USAID Ta Avancojmë Kosovën së bashku –  Zgjidhje Lokale në Kosovë dhe boshllëqet me të cilat ballafaqohen NVM-të në marrjen e shërbimeve të tilla.

Hulumtimi  është dakorduar nga:
Fondi për Zhvillim të Komunitetit – CDF

Autor:
OJQ AKTIV

Publikuar nga::
Fondi për Zhvillim të Komunitetit – CDF

 
Download File