Unapredimo Kosovo Zajedno - Lokalno Rešenje (AKT – LS)

Program ''Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja'' (AKT-LC) je program koji finansira USAID, a sprovodi Fond za razvoj zajednica Kosova - CDF. Cilj programa je jačanje pozitivne i konstruktivne međuetničke komunikacije koja se zasniva na nalaženju zajedničkih rešenja za probleme i potrebe svih zajednica. Program ''Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja'' će se fokusirati na nalaženje načina na koji bi se ljudi mogli spojiti kako bi razmišljali, razgovarali i komunicirali sa članovima drugih zajednica. Ovo podrazumeva bolju integraciju manjinskih i većinskih tržišta, uključujući i rad na povećanju vrednosti kako bi se pomoglo dugoročno poslovanje preduzeća, te ubrzao odgovor lokalnih vlasti na potrebe nevećinskih zajednica.

 

Program će se sastojati od tri komponente koje imaju za cilj jačanje lokalnih gradjanskih institucija i kapaciteta privatnog sektora, kao i poboljšati efikasnost podrzavanja i održivosti.

  • Komponenta uključivanja građana: Kroz stratešku dodelu grantova za manje infrastrukturne projekte u zajednicama, komponenta uključivanja građana će biti veza između centralnih i lokalnih vlasti. Ova komponenta će takođe izgraditi veze između resornih ministarstava i opštinskih vlasti u cilju poboljšanja kvaliteta rada vlasti i usluga koje se nude građanima. Ova komponenta će imati za cilj da eliminiše prepreke između javnih ustanova i većinskih tržišta, uključujući i rad na povećanju vrednosti kako bi se pomoglo dugoročnim ekonomskim izgledima preduzeća i povećao nivo razumevanja kada se radi o pružanju usluga za pripadnike nevećinskih zajednica.

  • Komponenta razvoja poslovanja: Uz pomoć finansiranja grantova u cilju podrške start-ap kompanijama i postojećim preduzećima koja imaju veliku verovatnoću da dugoročno posluju na tržištu, ova komponenta će promovisati samozapošljavanje i stvaranje prihoda posebno za mlade i žene kao naročito ugrožene grupe. Ova komponenta će se takođe fokusirati na izgradnju kapaciteta za ambiciozne preduzetnike u oblasti poslovanja,  finansijskog planiranja, marketinga i prodaje. Komponenta će takođe usmeriti svoj rad na obuke za specifične sektore.

  • Komponenta za razvoj opština: Uz pomoć paketa direktne tehničke pomoći opštinama, ova komponenta će imati za cilj da poboljša kvalitet i raznovrsnost javnih usluga koje se nude građanima. Komponenta će takođe omogućiti lokalnim vlastima da bolje planiraju i sprovode politike lokalnog razvoja. Na putu ostvarivanja tog cilja posebnu podršku će dobiti usluge koje podržavaju razvoj privatnog sektora kao i usluge čiji je cilj povećana formalizacija trgovine. Ove oblasti su od velike važnosti jer su važan izvor prihoda za lokalne vlasti.

AKT - Lokalno Rešenje je program koji je predviđen za implementaciju aktivnosti i odredjenih korisnika zajednice u 16 ​​partnerskih Kosovskih opština, uključujući i opštine na severu Kosova. Od kojih su uključene šest (6) opštinskih zajednica sa srpskom većinom na jugu: Gračanici, Klokot, Novo Brdo, Parteš, Ranilug, i Štrpce; i šest (6) Albanskih vecinskih opština: Gnjilane, Istog, Klina, Obilić, Peć i Vučitrn uključujući četiri (4) opštine na severu: Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan.